میکر
Maker
4.24
$2,911
74,384,993 تومان
معاملات روزانه
$108,662,193
حجم بازار
$2,862,854,582
میکر
Maker
4.24
$2,911
74,384,993 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$108,662,193
حجم بازار
$2,862,854,582
support