میکر
Maker
2.13
$2,618
68,339,196 تومان
معاملات روزانه
$189,546,009
حجم بازار
$2,618,906,752
میکر
Maker
2.13
$2,618
68,339,196 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$189,546,009
حجم بازار
$2,618,906,752
support