ماتیک
MATIC
15.76
$0
11,006 تومان
معاملات روزانه
$739,245,875
حجم بازار
$2,137,917,362
ماتیک
MATIC
15.76
$0
11,006 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$739,245,875
حجم بازار
$2,137,917,362
support