ماتیک
MATIC
-1.83
$1
32,946 تومان
معاملات روزانه
$772,043,041
حجم بازار
$8,766,832,124
ماتیک
MATIC
-1.83
$1
32,946 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$772,043,041
حجم بازار
$8,766,832,124
support