ماتیک
MATIC
-7.64
$1
38,377 تومان
معاملات روزانه
$1,744,804,446
حجم بازار
$9,405,202,115
ماتیک
MATIC
-7.64
$1
38,377 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,744,804,446
حجم بازار
$9,405,202,115
support