دات
polkadot
8.58
$44
1,142,794 تومان
معاملات روزانه
$2,859,564,429
حجم بازار
$40,871,276,415
دات
polkadot
8.58
$44
1,142,794 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$2,859,564,429
حجم بازار
$40,871,276,415
support