دات
polkadot
0.59
$36
999,815 تومان
معاملات روزانه
$3,633,942,311
حجم بازار
$31,304,548,586
دات
polkadot
0.59
$36
999,815 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$3,633,942,311
حجم بازار
$31,304,548,586
support