چیلیز
Chiliz
-8.16
$1
13,102 تومان
معاملات روزانه
$1,178,851,424
حجم بازار
$2,815,774,915
چیلیز
Chiliz
-8.16
$1
13,102 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,178,851,424
حجم بازار
$2,815,774,915
support