بالانسر
Balancer
6.91
$55
1,439,624 تومان
معاملات روزانه
$77,019,969
حجم بازار
$383,356,393
بالانسر
Balancer
6.91
$55
1,439,624 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$77,019,969
حجم بازار
$383,356,393
support