آوه
Aave
0.76
$317
8,099,606 تومان
معاملات روزانه
$372,827,785
حجم بازار
$4,067,816,561
آوه
Aave
0.76
$317
8,099,606 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$372,827,785
حجم بازار
$4,067,816,561
support