اوریجین
Origin
-16.47
$2
60,771 تومان
معاملات روزانه
$239,875,257
حجم بازار
$661,114,978
اوریجین
Origin
-16.47
$2
60,771 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$239,875,257
حجم بازار
$661,114,978
support