بیت تورنت
Bittorent
-2.20
$0
112 تومان
معاملات روزانه
$425,030,567
حجم بازار
$2,723,778,570
بیت تورنت
Bittorent
-2.20
$0
112 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$425,030,567
حجم بازار
$2,723,778,570
support