بیت تورنت
Bittorent
-3.75
$0
70 تومان
معاملات روزانه
$181,583,860
حجم بازار
$1,944,884,026
بیت تورنت
Bittorent
-3.75
$0
70 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$181,583,860
حجم بازار
$1,944,884,026
support