بیت تورنت
Bittorent
0.73
$0
209 تومان
معاملات روزانه
$1,804,096,226
حجم بازار
$5,269,890,508
بیت تورنت
Bittorent
0.73
$0
209 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,804,096,226
حجم بازار
$5,269,890,508
support